Rezultate Simulare Evaluare Nationala 2016

Rezultatele simulării evaluării naţionale pentru elevii claselor a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016, pot fi consultate aici

PERIOADELE DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

PERIOADELE DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR PENTRU ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

AN ŞCOLAR 2015-2015

Nr. crt. Clasa Examen Perioada
1. Clasa  a VIII-a Situaţie neîncheiată 10 – 14 august
2. Clasa  a VIII-a Corigenţă 17 –  19 august
3. Clasele I – VII Situaţie neîncheiată 24 –  31 august
4. Clasele I – VII Corigenţă 1 – 4 septembrie

 

A treia etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015 – 2016

1 august 2015 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă
31 august 2015 Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
1-2 septembrie 2015 Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă
3-4 septembrie 2015 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare
7 septembrie 2015 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării

 

Etapa a III-a de admitere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

3 – 4 septembrie 2015 Repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare.NOTĂ: Unitățile școlare care au organizat preselecție și mai au locuri libere în urma preselecței, de comun acord cu partenerii de practică, pot decide și comunică în scris comisiei de admitere județene / a municipiului București, până la data de 2 septembrie 2015, dacă și în ce condiții sunt de acord cu repartizarea de către comisia județeană a unor candidați pe locurile libere.
7 septembrie 2015 Transmiterea către Centrul Naţional de Admitere a rezultatelor repartizării
7-8 septembrie 2015 Depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizaţi.
8 septembrie 2015 Afișarea la sediul unităţilor de învăţământ profesional a listei candidaților înmatriculați în învățământul profesional, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa a II-a de admitere şi repartizarea din etapa a III-a. Transmiterea de către comisia de admitere din unitatea de învățământ, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană / a municipiului București, a listelor finale cu candidații înmatriculați.

Evaluare Nationala clasa a VIII-a 2014-2015

EVALUARE NAŢIONALĂ

15 – 17 iunie  – Înscrierea la Evaluarea Naţională la secretariatul şcolii

22 iunie 2015 –  Limba şi literatura română

24 iunie 2015 – Matematică

26 iunie 2015 – Afişarea rezultatelor până la ora 1600

26 iunie 2015 – Depunerea contestaţiilor între orele 1600 – 2000

30 iunie 2015    – Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

 

Accesul elevilor în sălile de clasă, în care se desfăşoară Evaluarea Naţională, este permis până la ora 8:30.

 

Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.

 

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală şi niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.

Elevii care nu se află în sală în momentul distribuirii subiectelor pierd dreptul de a mai susţine Evaluarea naţională în sesiunea respectivă.

În cazuri excepţionale, dacă un elev se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de clasă. În această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

La finalul timpului maxim prevăzut (2 ore pentru Evaluarea Naţională), candidaţii au dreptul să îşi păstreze subiectele. Candidaţii care predau lucrarea scrisă cu mai mult de jumătate de oră înainte de expirarea timpului maxim prevăzut nu au dreptul să păstreze subiectul de examen, predându-l asistenţilor a dată cu lucrarea scrisă şi ciornele.

Repartizare pe sali EN8 2014-2015

VĂ INFORMĂM CĂ PE TOATĂ DURATA DERULĂRII EXAMENULUI SĂLILE DE EXAMEN VOR FI SUPREVEGHEATE AUDIO-VIDEO.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Galaţi în baza notificării înregistrate în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal nr. 26173, de către ISJ GALAȚI în baza notificării înregistrate în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal nr. 18028 și de către MECŞ în baza notificării înregistrate în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal nr. 5331, în conformitate cu Legea 677 din 2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale MECŞ privind operațiile de educație și cultură. Datele nu pot dezvăluite către terți. Detalii privind scopul prelucrării datelor cu caracter personal sunt postate pe www.edu.ro în secțiunea Protecția Datelor Personale.

 

Pentru semnalarea neregulilor din judeţ la organizarea și desfășurarea examenelor naționale TELEFONUL VERDE  Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați 0800816236, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice   0800801100.

ÎN  ATENŢIA  CANDIDAŢILOR

 

Conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014-2015, pe parcursul desfăşurării evaluării elevii trebuie să respecte următoarele cerinţe:

 

 • Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 9:00.

 

 • Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

 

 • Accesul în sală se realizează până la ora 830.

 

 • Durata fiecărei probe este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de către fiecare elev.

 

 • Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

 

 • Pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă şi atrag după sine eliminarea din sală şi acordarea notei 1 la teza respectivă.

 

 • Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea elevului din clasă şi acordarea notei 1 la lucrarea respectivă, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

 

 • Elevii surprinşi având asupra lor materiale care ar putea fi folosite pentru copiat sau mijloace de comunicare cu exteriorul, cei surprinşi copiind în timpul desfăşurării Evaluării naţionale, comunicând cu ceilalţi elevi sau comiţând alte fapte care să favorizeze rezolvarea subiectelor, primesc nota 1 la lucrarea respectivă; tentativa de fraudă se pedepseşte în acelaşi mod.

 

 • În situaţia în care frauda este dovedită după evaluarea lucrării, nota obţinută prin fraudă se anulează şi se înlocuieşte cu nota 1.

 

 • Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării respective.

 

 • Candidaţii care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut de prezenta metodologie pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră de la distribuirea subiectelor în săli.

 

 • În cazul în care unii elevi, din diferite motive – corectări numeroase, greşeli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoaştere – doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

 

 • Pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru.

 

 • Pentru lucrarea scrisă la disciplina “Matematică”, elevii pot să utilizeze instrumente de desen (riglă, echer, raportor, compas, etc.)

 

 • Se interzice folosirea, în timpul lucrării scrise, a mijloacelor de calcul (calculator, etc.).

 

 • Elevii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală.

 

 • Din momentul distribuirii subiectelor niciun elev nu mai poate intra în sală şi niciun elev nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.

 

 • În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rău şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

 

 • La finalul timpului maxim prevăzut (2 ore pentru Evaluarea Naţională), candidaţii au dreptul să îşi păstreze subiectele. Candidaţii care predau lucrarea scrisă cu mai mult de jumătate de oră înainte de expirarea timpului maxim prevăzut nu au dreptul să păstreze subiectul de examen, predându-l asistenţilor a dată cu lucrarea scrisă şi ciornele.

 

 • Se interzice colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaţilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea cazării, a meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din centrele de examen sau de evaluare.

 

Simulare Evaluare Nationala clasa a VIII-a

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a stabilit ca simulările examenelor de Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a din anul şcolar 2014-2015 să se desfăşoare în zilele de 23, 24 şi 25 februarie. 


Conform Ordinului 5144/15.12.2014, disciplinele la care se organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2014 – 2015, sunt: Limba şi literatura română (23 februarie), Matematică (24 februarie) şi Limba şi literatura maternă – pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă (25 februarie). Afişarea rezultatelor este programată pentru data de 6 martie. 


CALENDAR simulari 2015


Potrivit MECŞ, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral. Simulările au un dublu scop: familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluări naţionale, respectiv a unui examen de bacalaureat naţional şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale, mai informează MECŞ.

 

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a va începe pe 18 mai 2015 cu proba scrisă la limba română, care va fi urmată pe 19 mai de proba de citit la limba română, potrivit OMEN 5123/ 15.12.2014Pe 20 mai va avea loc proba la matematică iar elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor putea susţine proba scrisă la limba maternă pe 21 mai şi cea la citit, pe 22 mai. 

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a va începe pe 26 mai cu proba la limba română. Ea va fi urmată pe 27 mai de proba la matematică iar pe 28 mai, de proba la limba maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale. Ultima evaluare a competenţelor la clasa a VI-a va începe în 2 iunie cu proba la limbă şi comunicare. Pe 3 iunie, va avea loc proba la matematică şi ştiinţe ale naturii. 

Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaţionale. Testele elaborate pentru clasa a II-a vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise, evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competenţelor de matematică. Testele elaborate pentru clasa a IV-a vizează evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română, evaluarea competenţelor de matematică. 

Potrivit metodologiei, testele elaborate pentru clasa a VI-a vizează evaluarea unor competenţe din aria curriculară "Limbă şi comunicare" şi din aria curriculară "Matematică şi ştiinţe ale naturii". Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a, de câte 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a şi tot câte 60 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a VI-a. 

Testele vor fi evaluate în unitatea de învăţământ de cadrele didactice din respectiva unitate. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice evaluatoare, dintre care unul este învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar de la clasă. Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susţinerii ultimului test de la clasa respectivă. Rezultatele individuale obţinute nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei, precizează metodologia.

OMEN 5123/ 15.12.2014

Metodologie EN II, IV, VI 2014-2015

Calendar EN II, IV, VI 2014-2015