Descrierea unității de învățământ

DSCF0140

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN”

Galaţi, str. Alba-Iulia, nr. 1-2, tel./fax: 0236311932

https://scoala12galati.ro

 

 

Deviza şcolii: “O ŞCOALĂ DE TRADIȚIE ÎN SLUJBA COMUNITĂȚII, O POARTĂ SPRE PERFORMANȚĂ!”

Misiunea Şcolii Gimnaziale „Miron Costin” urmăreşte dezvoltarea la elevi a aptitudinilor şi cultivarea intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a identităţii sociale şi culturale, a diversităţii şi toleranţei. De asemenea, promovează ideea de şcoală incluzivă, care să ofere şanse egale pentru toţi elevii, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, într-o societate în permanentă schimbare.

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa, integritatea şi responsabilitatea.

Aspiraţia spre calitate, modernitate, performanță, eficienţă, stimularea învăţării continue, deschiderea către comunitatea locală și europeană sunt câteva dintre atributele care ne definesc în peisajul educaţional gălățean.

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” va deveni un mediu valorizant, creativ şi democratic, pentru toţi factorii implicaţi în educație, care permite să formeze elevilor o personalitate adaptabilă societății contemporane, o structură eficientă și echitabilă.

Puternic ancorată în viața comunității, școala se distinge prin tradiția unui învățământ de calitate, care susține performanța, un leadership participativ, în concordanță cu valorile și normele naționale și europene.

20150211_072233 - Copy      

Circumscripția școlară

CIRCUMSCRIPŢIILE ŞCOLARE DIN MUNICIPIUL GALAŢI ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025

 

Pentru anul școlar 2024-2025 circumscripţia şcolară a unităţii noastre are următoarea componenţă:

 • str. 1 Decembrie 1918 – blocurile B2, B3, B4, S7A, S7B, S7C, S7D, S8, S8B, S9, S9D, S9E
 • str. Alba-Iulia – blocurile R4, R6, K2A, K2B, L3A, L4A, L5A, L6, L7
 • str. Aurel Vlaicu – blocul N5
 • str. Aviatorilor – blocurile U9, U10
 • str. Basarabiei – blocurile C15, C17, S16, I6A, I6B
 • str. Călugăreni – blocurile K1A, K5A, K4, K4A, K6, L1A, P1A, P2A, P3A, P4A, P3, P4, P7, U1A, U1B, U2, U3, U4, U5, U8, T1, T2, T3, T5, T7, T4A, T4B
 • str. Crizantemelor – blocurile Colibri 3, Colibri 4
 • str. Măgura – blocurile K7A, K8A, K9A, P6A
 • str. Nae Leonard – blocurile R1A, R1, R2, R3, R5, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S9, S10, S12, U7, U11, U12, U13, U14B, Z6A
 • str. Nufărului – blocurile S7, S8, S11, S13, S14, S15
 • str. Podul Înalt – blocurile L2A, K10A, P5, T6, T8A, T8B, U6, U14A
 • str. Rovine
 • str. Sucevei (str. Gladiolelor) – blocurile O3, O4, O7, G2, M1, M2, K3A
 • str. Tecuci – case nr. 160, 162, 164, 166, 172, blocurile O1, O2, O5, O6, O8, R1B, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Central Park 1, Central Park 2, Central Park 3, Central Park 4, Central Park 5, Millenium, Complex blocuri Arcada – A, B, C, D, E
 • str. Tușnad

Informații pentru părinți


Şcoala Gimnazială "Miron Costin" organizează înscrieri în învăţământul primar.

Numărul claselor pregătitoare în anul şcolar 2024- 2025:

 4 clase – învăţământ tradiţional –  88 locuri

Oferta educațională pentru clasa pregătitoare – an școlar 2024-2025

Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare 2024-2025

În clasa pregătitoare cursurile se vor desfăşura în corpul D din str. Tecuci, nr.160.

ÎNSCRIERILE SE FAC ÎN PERIOADA 11 APRILIE – 14 MAI 2024

 • ONLINE
 • PRIN E-MAIL
 • PRIN POȘTĂ
 • LA SECRETARIATUL ŞCOLII, ÎN INTERVALUL ORAR 8:00 – 18:00 (LUNI-JOI), 8:00 – 17:00 (VINERI).

20150211_072244 - Copy

Conform art. 13. din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2024-2025 vă informăm că ordinea în care vă programaţi telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care vă prezentaţi pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere.

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

   În clasa pregătitoare vor fi înscriși copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2024. 

   Pentru copiii născuți între 1 septembrie și 31 decembrie și care au frecventat grădinița, înscrierea se va face pe baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ preșcolar, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Solicitarea de eliberare a recomandării (Anexa 1) poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/ mijloace electronice.

   Pentru copiii născuți între 1 septembrie și 31 decembrie și care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, vor fi înscriși pe baza evaluării dezvoltării realizate de către CJRAE, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar (28 martie – 10 aprilie 2024).

 •  Părinţii/ tutorii legal instituiți/ împuterniciții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul şcolar 2024-2025, sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare.

 • Situațiile excepționale ale copiilor care nu se încadrează în tranșele de vârstă prevăzute de metodologie și cererile de amânare a înscrierii în învățământul primar vor fi analizate și soluționate de Comisia județeană în baza unei proceduri proprii. Părinţii/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor aflați în situații excepționale și cei care depun cerere de amânare a înscrierii în învățământul primar vor fi orientați către C.J.R.A.E. în vederea consilierii privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al copilului.

20150211_072053 - Copy

UNDE ŞI CUM SE FACE EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR?

Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar poate decide organizarea activității de evaluare a dezvoltării copiilor în locații accesibile, pentru a evita deplasarea pe distanțe lungi a copiilor și părinților acestora.

Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor depun la sediul C.J.R.A.E. Galați din str. Portului nr. 55B, etajul 3 al internatului Liceului Tehnologic "General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican" sau online la adresa de e-mail secretariat@cjrae-galati.ro, cererea-tip (Anexa 2) în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia.

Evaluarea se efectuează în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024, de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 18:00, în baza unei programări telefonice la numărul 0236311158.

Testul psihosomatic durează 10-20 de minute și cuprinde analiza capacităților sociale, afective, emoționale, cognitiv comportamentale, verbale și motorii ale copilului.

În ziua stabilită  părinții trebuie să aibă la ei certificatul de naștere al copilului și documentul medical ce arată că este apt pentru școală.

La încheierea activității de evaluare a dezvoltării pentru fiecare copil, rezultatul este comunicat în scris, prin e-mail sau va fi înmânat direct părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

C.J.R.A.E. asigură, la solicitarea părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanților legali, serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în calendarul înscrierii în învățământul primar. Având în vedere faptul că, din punct de vedere al nivelului de dezvoltare al copilului, schimbările care intervin la vârsta de 5-6 ani sunt continue, şi, în unele situaţii, alerte, la solicitarea scrisă a părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali, copiii care nu au primit recomandare pentru înscrierea în clasa pregătitoare pot să se adreseze unității de învățământ cu nivel preșcolar sau C.J.R.A.E., după caz, pentru eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

LA CE UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT POATE FI ÎNSCRIS COPILUL?

Părintele poate opta:

a. pentru înscrierea la şcoala de circumscriptie – în această situaţie, copilul este înmatriculat la unitatea de învățământ solicitată.

b. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie – în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare.

Părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal menționează, prin bifarea opțiunii în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

20150211_072223 - Copy

UNDE VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

Cerea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal doreşte înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în învățământul primar. 

Cererea de înscriere online va fi disponibilă pe site-ul www.edu.ro, secțiunea Învățământ primar -> Înscrierea în învățământul primar (precum și pe https://inscriere.edu.ro). 

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere (Anexa 3), cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 inclusiv.

În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui/ tutorelui legal instituit/ reprezentantului legal, de către un membru al comisiei de înscriere din școală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează validarea acesteia. Cererile-tip vor fi completate de mână de către părinți/ tutori legal instituit/ împuterniciți legali, în situația în care completarea nu se poate face direct în aplicația informatică, din motive obiective cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet și altele asemenea. 

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte/ tutore legal instituit/ reprezentant legal. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

 

 20150211_071959 - CopyCARE ESTE CALENDARUL DE ÎNSCRIERE?

Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ, după prima etapa.
A. Prima etapa: 11 aprilie – 14 mai 2024
– de luni pâna joi, între orele 08:00 – 18:00 și vineri între 08:00 – 17:00.
• 29 mai: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi, după prima etapă.
B. A doua etapă: 31 mai – 7 iunie 2024
• Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali20150211_071923 - Copy ai copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la această etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă.

• Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.

• Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învăţământul primar în etapa a doua, iar opţiunile online pentru aceste unităţi de învăţământ vor fi respinse de aplicaţia informatică.

•  În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinţii/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali completează, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, maximum trei opţiuni pentru unităţile de învăţământ la care mai există locuri disponibile. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali transmit cererea-tip de înscriere în învățământul primar online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziţie din cele 3 opţiuni exprimate pentru etapa a doua. Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua. 

• 21 iunie: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare a listei copiilor înscrişi, după a doua etapă.

   

DE UNDE ÎŞI POT PROCURA PĂRINŢII INFORMAŢII?

• Din următoarele surse:
1) Internet: inspectoratele şcolare postează pe site-ul instituției, pe prima pagină, la rubrica Înscrierea în învăţământul primar 2024 http://www.isj.gl.edu.ro/, şi de pe site-ul Ministerului Educaţiei și Cercetării, www.edu.ro, din secţiunea similară.
2) De pe site-ul şcolii sau din oferta afișată la avizier.
3) De la unităţile de învăţământ preşcolar, în cadrul ședințelor de informare şi consiliere a părinţilor/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor înscriși la gradiniţă și care încep învățământul primar în anul şcolar 2024-2025.
4) Telverde: poate fi apelat numarul 0 800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judeţ (ex. Galaţi – 236).

 

E20150211_071932 - CopyXISTĂ SUFICIENTE LOCURI PENTRU COPII ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numărul de locuri alocat prin cifra de şcolarizare pentru clasa pregătitoare este mai mare decât numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar.

CE FEL DE ACTIVITATI SE VOR DESFASURA LA CLASA PREGATITOARE?

• Copiii îşi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor şi a literelor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţioneze cu ceilalţi copii, prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire, prin desen sau muzică.

• Se vor face mai multe ore de mişcare (două ore de educaţie fizică + două ore de muzică şi mişcare).

CUM VA FUNCŢIONA ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PRIVAT?

 • Înscrierea se face în prima etapa (11 aprilie – 14 mai 2024).
 • Înscrierea copiilor în unitățile de învățământ particular care au solicitat includerea ofertei lor de școlarizare în aplicaţia informatică utilizată pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se face prin completarea și validarea cererii-tip de înscriere și respectarea procedurilor prevăzute în metodologie. În cazul în care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal dorește înscrierea la o unitate de învățământ particular care nu a optat  pentru includerea ofertei sale de școlarizare în aplicaţia informatică, înscrierea se face de către părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal în conformitate cu procedurile stabilite cu unitatea de învăţământ.
 • În cazul în care, din diferte motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învăţământ particular solicitată, acesta poate fi înscris la şcoala de circumscripţie, dacă părintele/ tutorele legal instituit/ împuternicitul legal a bifat opţiunea de întoarcere la școala de circumscripție sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (31 mai – 7 iunie 2024).

DSCN5963  

 CE OFERIM:

 • cadre didactice calificate, titulare, cu experienţă şi bine pregătite;
 • cursuri de dimineaţă la ciclul primar;
 • cursuri de limba engleză pentru învăţământul primar – Cambridge for Young Learners – susţinute de profesori certificaţi;
 • studiul informaticii şi a competenţelor de utilizare a calculatorului;
 • asistenţă psihopedagogică pentru elevi, părinţi, cadre didactice;
 • cursuri de limba franceză pentru examenele DELF;
 • cluburi educaţionale (Club A.R.T.I., Clubul de lectură) şi activităţi extraşcolare;
 • cursuri de şah;
 • activităţi sportive;
 • tabere şi excursii;
 • serbări şi programe artistice.

20150211_072425 - Copy

 

 

 

  

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIRON COSTIN"

Galaţi, str. Alba-Iulia, nr. 2

tel./fax: 0770 191 228

e-mail: scoalanr12mironcostin@yahoo.com

Web: https://scoala12galati.ro/

 

PROGRAM CU PUBLICUL SECRETARIAT: 8:00 – 10:00; 16:00 – 18:00

 20150211_072107 - Copy

  Conform art. 15. din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2023-2024 vă informăm că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământÎn cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

cererea tip de înscriere (se completează numai de către părinți/ tutori împuterniciți legali ai copilului) – se descarcă de aici;

– în situația completării online a cererii de înscriere sau transmiterii prin e-mail sau prin poștă – declarația-tip pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere – se descarcă de aici;

– fotocopie certificat naştere copil;

– fotocopie C.I./B.I. ale părinţilor + C.I./B.I. original a părintelui/ tutorelui legal care înscrie copilul;

– fotocopie certificat căsătorie sau hotărâre de divorț părinți;

– acordul ambilor părinți divorțați sau necăsătoriți în vederea înscrierii la Școala Gimnazială "Miron Costin";

părinţii divorţaţi depun/transmit la înscriere o copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului; prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă (art. 2 din Metodologie);

– declaraţie notarială/ procură pentru tutorii/ împuterniciții legali ai copilului privind încredinţarea minorului (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate);

– recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare a copilului care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2024 – 31.12.2024 inclusiv (de la unitatea de învățământ preșcolar – pentru copiii care au frecventat grădinița);

– recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare a copilului care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2024 – 31.12.2024 inclusiv (de la C.J.R.A.E. a copilului care nu a frecventat grădinița sau au revenit din străinătate);

– adeverință de frecventare a grădiniței;

– certificat medical eliberat de medicul specialist, în cazul elevilor cu cerințe educative speciale;

– dovadă de vaccinări;

– dacă copilul este nevaccinat – adeverință emisă de către medicul de familie care să ateste neefectuarea vaccinărilor obligatorii;

– fișă medicală de înscriere în colectivitate; 

– adeverință de la medicul de familie/ medicul școlar din care rezultă că este apt/aptă pentru școală;

– dacă este cazul: copie contract închiriere, hotărâre plasament;

– alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

 

 

20150211_072009 - Copy 

Criterii de selecţie a copiilor înscrişi din alte circumscripţii şcolare:

–          criterii generale

a)      existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b)      existenţa unui document care dovedeşte că elevul este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii, centru de plasament, plasament familial;

c)      existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

d)      adeverinţă care atestă existenţa unui frate/a unei surori a candidatului înmatriculat/ înmatriculată la Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Galaţi.

–           criterii specifice

Nr.

crt.

Criteriul

Documentul doveditor

1

Preşcolarul frecventează Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 (structură a şcolii)

Adeverinţă de la grădiniţă din care să reiasă frecventarea cursurilor

 2 Părinții au locul de muncă în circumscripția școlii Adeverință de salariat din care să reiasă adresa instituției

Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, conform calendarului, în baza procedurii elaborate de Inspectoratul Școlar Județean Galați și aprobată de Consiliul de Administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune.

 

 

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Art.5 alin (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare RGPD, datele personale sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele.

Raportat la prevederile Art. 5 din RGPD, în ipoteza în care listele referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar în anul școlar 2022-2023 sunt publice pe paginile de internet ale instituțiilor, inspectoratele vor lua toate măsurile pentru eliminarea acestora de pe site-ul unităților de învățământ sau al inspectoratului școlar în termen de cel mult 30 de zile de la finalizării etapelor de înscriere prevăzute în Calendarul înscrierii.

Listele în format letric rămân afișate la avizierul unităților de învățământ până cel târziu la data începerii anului școlar 2024-2025.

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar

 

Tel Verde județean 0800 816 236

tel-verde-galatiDSCF0146

 Inspectoratul Școlar Județean Galați pune la dispoziţia părinţilor/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali şi a altor persoane interesate, pentru informații suplimentare numărul Telverde 0 800 816 236, disponibil în intervalul orar 9:00 – 15:00, de luni până joi, iar vineri între orele 9:00 – 13:00.