Anunţ scoatere la concurs a unui post de îngrijitor

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “Miron Costin” Galați

Organizează concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE ÎNGRIJITOR – durată nedeterminată, normă întreagă

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

 1. a) are cetăţenia română și domiciliul în România;
 2. b) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;
 3. c) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de îngrijitor”
 7. g) curriculum vitae;

Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

-studii generale (şcoala generală de 8 clase)

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

– depunerea dosarelor se va face in perioada 1-16 aprilie 2015  la sediul Şcolii “Miron Costin” str. Alba Iulia nr. 1 între orele 9 00 – 15 00  la secretariat.

– proba practică se va desfăşura în data de 17 aprilie 2015 ora 1000 la sediul Şcolii “Miron Costin”

– proba interviului se va desfăşura în data de 17 aprilie 2015 ora 1200 la sediul Şcolii “Miron Costin”

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

– selecţia dosarelor de înscriere

– proba practică (eliminatorie)

– interviu