ANUNŢ DE CONCURS

ANUNŢ DE CONCURS

 

Școala Gimnazială „Miron Costin”  cu sediul în Galaţi, strada Alba Iulia nr.1-2 Județul Galați  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează, aprobat prin H.G.  nr. 286/2011, modificată și completatăde HG nr 1027/2014

 • Paznic – 1 normă;
 • Îngrijitor – 1 normă;
 • Muncitor de întreținere – 1 normă;

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele CONDIȚII GENERALE, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor de întreținere cu atribuții multiple  – 1  normă:
  • nivel studii – minimum 10 clase/școală profesională în domeniul postului;
  • vechime în muncă cel puțin 3 ani;
 • îngrijitor – 1 normă
  • nivel studii – minimum 10 clase/școală profesională în domeniul postului;
  • vechime în muncă cel puțin 3 ani; 
 • paznic  –  1 normă
 • nivel studii: minimum 10 clase/ școală profesională
 • vechime în muncă cel puțin 3 ani;
 • certificat de Calificare profesională (agent de securitate/ pază)

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.
 • 02 noiembrie 2020: proba practică, ora 10.00 (defalcat pe ore funcție de numărul de candidați)
 • 03 noiembrie 2020: proba interviu;ora 10.00 (defalcat pe ore funcție de numărul de candidați)
 • 04 noiembrie 2020 contestații;

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială „Miron Costin” Galați, str. Alba Iulia, nr 1-2, tel 0236 311932