Reînscrierea/ înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023

În anul şcolar 2022-2023 în învăţământul preşcolar vor fi cuprinşi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani.

Se pot:

– reînscrie copiii care frecventează Grădinița cu Program Normal Nr. 20 în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2022-2023;

– înscrie copiii care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ sau care au fost înscriși la alte grădinițe.

Plan de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023

Grupa mijlocie: 1 grupă cu 20 de locuri

Grupa mare: 1 grupă cu 20 de locuri

Reînscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face în perioada 16.05.2022 – 27.05.2022.

Situația reînscrierii și a locurilor libere pentru înscrierea în anul școlar 2022-2023

Înscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face începând cu data de  30.05.2022.

Prima etapă de înscriere: 30.05.2022 – 10.06.2022

A doua etapă de înscriere: 17.06.2022 – 24.06.2022

Etapa de ajustări: 25.08.2022 – 31.08.2022

Certificarea calităţii serviciilor oferite de Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 este dovedită prin obţinerea atestatului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământ (nr. 3614/16.12.2014).

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

Acte necesare pentru reînscrierea/ înscrierea la grădiniță:

Părinţii vor veni şi cu actele în original pentru certificarea conform cu originalul a fotocopiilor prezentate.

– cerere tip de reînscriere sau de înscriere, după caz, care se completează la secretariatul școlii;

– fotocopie + original certificat naştere copil;

– fotocopie C.I./B.I. ale părinţilor + C.I./B.I. original a părintelui/ tutorelui legal care înscrie copilul;

– certificatul de deces, acolo unde este cazul;

– fotocopie certificat de căsătorie sau hotărâre de divorț părinți;

– acordul ambilor părinți divorțați în vederea înscrierii la Grădinița cu Program Normal Nr. 20;

– părinţii divorţaţi depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului; prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă;

– declaraţie notarială/ procură pentru tutorii/ împuterniciții legali ai copilului privind încredințarea minorului (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate);

– rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psiho-somatică a copilului (doar în cazurile necesare);

–  certificat medical eliberat de medicul specialist, în cazul elevilor cu cerințe educative speciale;

– dovada de vaccinări;

– alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi specifice (acolo unde este cazul).

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice, după cum urmează: 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Criterii specifice înscriere grădiniță 2022-2023

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN”

Galaţi, str. Alba-Iulia, nr. 1-2, tel / fax: 0236311932

e-mail: scoalanr12mironcostin@yahoo.com

Graficul ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora

Graficul ședințelor cu părinții în vederea completării opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora și vericarea fișelor martor:

– 05.07.2022, orele 17:00 –  completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a;

– 07.07.2021, orele 17:00 – verificarea de către părinți și candiați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator. 

Grafic completare/verificare fișe admitere 2022

Anunț – concurs îngrijitor – perioadă determinată

Școala Gimnazială „Miron Costin” cu sediul în Galaţi, strada Alba-Iulia nr. 1-2 județul Galați,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție vacantă, după cum urmează, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014

  • Îngrijitor – 1 normă; post vacant temporar perioadă determinată

Anunț concurs îngrijitor perioadă determinată

Tematică și bibliografie concurs îngrijitor

Acte necesare – concurs îngrijitor – perioadă determinată