Contestaţii Evaluare Naţională

Tipizatul cererii pentru depunererea contestaţiilor în cadrul Evaluării Naţionale 2020 poate fi descărcat de aici.

După descărcare şi completare, cererea se trimite pe email la scoalanr12mironcostin@yahoo.com

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din O.M.E.N. nr. 4813/2018, nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii.

Notele pot fi consultate la http://evaluare.edu.ro/Evaluare/RapoarteC.aspx

Şedinţe cu părinţii elevilor claselor a VIII-a

Clasa a VIII-a A – diriginte prof. Stan Ionel – 9 iunie 2020, orele: 17:00, 17:30, 18:00 – întâlnire la şcoală, în corpul B (str. Alba-Iulia nr. 2), pe grupe, la ore diferite;

Clasa a VIII-a B – diriginte prof. Ciubotaru Liliana-Adriana – 4 iunie 2020, orele 19:00 – online;

Clasa a VIII-a C – diriginte prof. Radu Florica – 4 iunie 2020, orele 18:00 – online;

Clasa a VIII-a D – diriginte prof.Moisii Dan – 4 iunie 2020, orele 18:00 – întâlnire la şcoală, în corpul B (str. Alba-Iulia nr. 2), pe grupe, în 3 săli de clasă diferite.

Reînscrierea şi înscrierea copiilor preşcolari la grădiniţă

În anul şcolar 2020-2021 în învăţământul preşcolar vor fi cuprinşi copiii cu vârste între 3 şi 6 ani.

Se pot:

– reînscrie copiii care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2020-2021;

– înscrie copiii care nu au frecventat până acum acest tip de învățământ.

Plan de școlarizare învățământ preșcolar 2020-2021

Grupa mijlocie: 1 grupă cu 25 de locuri

Grupa mare: 1 grupă cu 25 de locuri

Reînscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face în perioada 25.05.2020 – 05.06.2020.

Înscrierea copiilor la Grădinița cu Program Normal Nr. 20 se face în perioada        

– 08.06.2020 – 26.06.2020 – etapa I

– 20.07.2020 – 31.07.2020 – etapa II.

– 11.08.2020 – 31.08.2020 – etapa de ajustări

Certificarea calităţii serviciilor oferite de Grădiniţa cu Program Normal Nr. 20 este dovedită prin obţinerea atestatului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar privind nivelul calităţii educaţiei oferite de către unitatea de învăţământ (nr. 3614/16.12.2014).

Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau fax.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2020-2021.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare și, cu precădere, în acest an școlar, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, ca parte a învățământului general obligatoriu.

Acte necesare pentru reînscrierea/ înscrierea la grădiniță:

Părinţii vor veni şi cu actele în original pentru certificarea conform cu originalul a fotocopiilor prezentate.

– cerere tip de reînscriere sau de înscriere, după caz, care se completează la secretariatul școlii şi care se pot descărca de aici cererea de reînscriere și aici cererea de înscriere

– fotocopie + original certificat naştere copil;

– fotocopie C.I./B.I. ale părinţilor + C.I./B.I. original a părintelui/ tutorelui legal care înscrie copilul;

– părinţii divorţaţi depun la înscriere hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului; prin domiciliu se înţelege inclusiv reşedinţă;

– declaraţie notarială (în situaţia în care ambii părinţi vor pleca în străinătate) privind încredinţarea minorului;

– rezultatul evaluării nivelului de dezvoltare psiho-somatică a copilului (doar în cazurile necesare);

– adeverință de salariat de la locul de muncă pentru părinți sau tutore;

– certificatul de deces, acolo unde este cazul;

– dovada de vaccinări;

– alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi specifice (acolo unde este cazul).

În situaţia în care numărul cererilor de înscriere a copiilor în învăţământul preşcolar, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice, după cum urmează: 

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE:

 • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
 • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi la:

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRON COSTIN”

Galaţi, str. Alba-Iulia, nr. 1-2,

e-mail: scoalanr12mironcostin@yahoo.com

INFORMARE PUBLICĂ

         Ca urmare a prevederilor Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus, vă informăm că se suspendă activitatea de relații cu publicul din cadrul Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați, iar birourile vor fi închise în perioada 17-31 martie 2020. Petițiile se pot trimite în această perioadă folosind mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin e-mail la adresa scoalanr12mironcostin@yahoo.com.

         Pentru alte probleme vă rugăm să vă adresați solicitările în scris, pe ardesa de e-mail a școlii, urmând ca solicitările dumneavoastră să fie dirijate către compartimentele de specialitate.

         Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

Director,

Prof. Viorica Moineagu

Rezultate concurs administrator

Rezultatele probei scrise aici

Rezultatele probei practice aici

Rezultatele interviului aici

Rezultatele finale aici

Anunţ

Nr 2636 / 21.11.2019                                                                Data afișare 27.11.2019

 

ANUNȚ

concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de

administrator de patrimoniu II S

 

Școala Gimnazială „Miron Costin” cu sediul în localitatea Galaţi, str. Alba Iulia, nr. 1-2, judeţul Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, de administrator de patrimoniu II S: 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii generale de participare la concurs:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer, economist;
 2. abilităţi foarte bune de operare PC;
 3. cursuri de formare profesională în domeniu constituie un avantaj;
 4. vechime minimum 10 ani;

Atribuţii principale ale postului:

 • elaborarea documentelor de proiectare a activităţii conform specificului postului;
 • realizarea planificării activităţii de distribuire a materialelor şi accesoriilor necesare desfăşurării activităţii personalului nedidactic din unitate;
 • elaborarea graficelor de activitate pentru personalul nedidactic din unitate;
 • elaborarea tematicii şi a graficului de control ale activităţii personalului din subordine;
 • identificarea soluţiilor optime, prin consultare cu conducerea unităţii, pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ;
 • organizarea şi gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ;
 • elaborarea documentaţiei necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unităţii de învăţământ (propunerea unui plan de achiziţii, estimarea fondurilor necesare pentru achiziţia unor prestări servicii şi a lucrărilor necesare);
 • gestionarea inventarului mobil şi imobil al unităţii de învăţământ;
 • asigurarea îndeplinirii formelor legale privind schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ;
 • recuperarea/remedierea pagubelor materiale aflate în patrimoniul unităţii de învăţământ;
 • gestionarea contractelor de închiriere;
 • participarea la stagii de formare/cursuri de perfecţionare;
 • operaţiuni de încasări şi plăţi;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 •  Proba scrisă în data de 19.12.2019, ora 9,00-11.00, la sediul unităţii.
 •  Proba practică în data de 20.12.2019, ora 9,00-10.00, la sediul unităţii.
 •  Proba interviu în data de 20.12.2019, ora 13,00, la sediul unităţii.

Tematica şi bibliografia:

 • Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2.861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar: Titlul IV (Personalul unităților de învățământ), Titlul VI (Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic) cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018;
 • Ordin nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
 • Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult o lună anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, dacă acesta este declarat admis la selecția dosarelor, persoana în cauză are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Actele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către comisia de concurs în termen de maxim o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Etapa de concurs

Data/Perioada

Publicarea anunțului

27.11.2019

Înscrierea candidaților

28.11-13.12.2019, orele 10,00-16,00

Evaluarea dosarelor

17.12.2019, ora 10.00

Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor

18.12.2019 ora 12.00

Proba scrisă

19.12.2019, ora 9.00-11.00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă

19.12.2019, orele 14.00

Depunerea contestațiilor la proba scrisă

19.12.2019, orele 14.00 – 15.00

Soluționarea contestațiilor

19.12.2019, ora 16.00

Proba practică

20.12.2019, ora 9.00-10.00

Afișarea rezultatelor

20.12.2019, orele 11.00

Depunerea contestațiilor la proba practică

20.12.2019, orele 11.00 – 12.00

Afișarea rezultatelor la proba practică

20.12.2019, ora 13.00

Interviu

20.12.2019, ora 13.00

Afişarea rezultatelor la interviu

20.12.2019, orele 15.00

Depunerea contestațiilor la interviu

20.12.2019 orele 15.00-16.00

Soluţionarea contestaţiilor la interviu

20.12.2019 ora 16.00-18.00

Afişarea rezultatelor finale

20.12.2019 ora 18.00

Angajarea pe post începând cu data: 01.01.2020

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale „Miron Costin” Galați, telefon: 0236 311 932.

 

 

 

Director,

Prof. VIORICA MOINEAGU