Anunț – examene Cambridge

Asociația MLCC&Şcoala Gimnazială “Miron Costin” Galaţi în colaborare cu British Council Iaşi organizează şi în anul 2021 examene Cambridge, după cum urmează:

Examen                  Data                         Taxa                         Înscriere

KET                   12 iunie 2021            420 RON           1-12 aprilie 2021

PET                   12 iunie 2021            520 RON           1-12 aprilie 2021

FCE                   12 iunie 2021            695 RON          1-12 aprilie 2021

 Starters            13 iunie 2021            315 RON           1-30 aprilie 2021

Movers             13 iunie 2021            315 RON          1-30 aprilie 2021

 Flyers               13 iunie 2021            315 RON           1-30 aprilie 2021

Taxele pot fi achitate prin transfer bancar în contul British Council Exams, CUI 9000000026598, cont IBAN RO88 CITI 0000 0008 2601 2196, deschis la Citibank Europe plc, Dublin – București. 

Vă rugăm ca la secțiunea "Detalii plată" să notați "Numele examenului, locația unde se desfășoara și luna în care se susține".

Vă rugăm să ne trimiteți dovada plății și ultima pagină din termini și condiții – documentul atașat.  Vă rugăm să citiți Termenii și să completați cu atenție ultima pagină –  este în Word și se poate completa. La semanătură veți pune numele părintelui în clar, nu semnătura. Documentele vor fi trimise  la adresa mihaelarapas@yahoo.com.

British Council examene Cambridge Assessment English termeni și_condiții candidati înscriși

Organizatori:

Prof. Mihaela Rapas-0744624041

Prof. Viorica Moineagu

Veniturile angajaților Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați plătiți din fonduri publice în luna martie 2021

Veniturile angajaților Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați plătiți din fonduri publice în luna martie 2021 conform Legii 153/2017, sunt următoarele:

– personal didactic

– personal didactic auxiliar

– personal nedidactic

 

ANUNŢ DE CONCURS

Școala Gimnazială „Miron Costin” din Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (temporar vacante) a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • Îngrijitor – 2 norme;

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele CONDIȚII GENERALE, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • îngrijitor– 2 norme
  • nivel studii – minimum 10 clase/ școală profesională în domeniul postului;
  • vechime în muncă cel puțin 3 ani;

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.
 • 1 aprilie  2021: proba interviu, ora  9.00;
 • 1 aprilie  2021: proba practică; ora 12.00;
 • 2 aprilie  2021 pana la ora 12 contestații;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de  autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială „Miron Costin” Galați, str. Alba Iulia, nr 1-2, tel 0236 311932

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA

POSTULUI DE ÎNGRIJITOR

 

1. Bibliografia:

-Legea 319/2006 ,,Privind securitatea şi sănătatea în muncă”, actualizată;

-Legea 307/2006 ,,Privind apărarea împotriva incendiilor”, actualizată;

-Legea 477/2004 ,,Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice”, acualizată;

ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

ORDIN nr. 5487 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

 

2. Tematica:

– Legea 319/2006:

          –  Obligaţiile lucrătorilor (Cap.4);

          – Supravegherea sănătăţii (Cap.5)

          -Accidente de muncă(Secţ.a 2-a).

-Legea 307/2006:

          – Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor(Cap.II)

          – Obligaţii generale (Secţ.1, Art.6, Art.7 şi Art.8).

-Legea 477/2004:

          –  Domeniul de aplicare şi principii generale (Cap.I).

ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei (Cap. VI Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică).

-ORDIN nr. 5487 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2:

          – Măsuri de protecţie la nivel individual;

          – Măsuri igienico-sanitare în unitatea de învăţământ.

 

Anunț

În perioada 29-30 martie 2021 înscrierile în clasa pregătitoare se vor realiza în intervalul orar 12:00 – 16:00, deoarece în aceste zile se susține Simularea Evaluării Naționale pentru elevii claselor a VIII-a și accesul persoanelor străine în instituție este strict interzis.

 

Casa Corpului Didactic Galați – link-uri

Link-uri de interes în vederea informării corecte și la timp a cadrelor didactice cu privire la activitățile de formare organizate de Casa Corpului Didactic Galați:

Link site Casa Corpului Didactic Galați – www.ccdgalati.ro,

Link canal de YouTube CCD Galațihttps://www.youtube.com/channel/UC4z-KSeAYjiJzLRMl1sigjw,

Link canal YouTube Lecții Virtuale CCD Galațihttps://www.youtube.com/channel/UCd9GNu1kT4xbuTcKRqDdXRg

Link  pagina de facebook https://www.facebook.com/casacorpuluididactic.galati

Link site Lecții Virtuale Lectii Virtuale | Lectii video, teste si teorie pentru Matematica Fizica Chimie – de unde cadrele didactice pot utiliza și distribui direct în Google classroom, prin accesarea butonului „Partajați în Google classroom”, lecțiile realizate de cadrele didactice din județul Galați în proiectul Teleșcoală, proiect al Inspectoratului Școlar Județean Galați în colaborare cu Casa Corpului Didactic Galați.

 

Anunț important – modificare program ciclul gimnazial începând cu 01.03.2021

Noul program pentru ciclul gimnazial, valabil de luni, 01.03.2021, în care durata pauzelor va fi de 10 minute, pentru respectarea normelor sanitare în vigoare.

Program începere ore de la 01.03.2021

Program ore și pauze începând cu 01.03.2021

Planul școlii – 2020- 2021 – cu circuite