Veniturile angajaților Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați plătiți din fonduri publice în luna septembrie 2020

Veniturile angajaților Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați plătiți din fonduri publice în luna septembrie 2020 conform Legii 153/2017, sunt următoarele:

– pesonal didactic

personal didactic auxiliar

personal nedidactic

Programul de desfăşurare a probelor de concurs

 

 

ANUNȚ

Având în vedere regulile impuse de contextul actualei pandemii cu virusul SARS-COV-2, probele practice pentru ocuparea posturilor de paznic, îngrijitor și muncitor de întreținere cu atribuții multiple se vor desfășura după următorul program:

Proba practică în data de 02.11.2020:

 • Muncitor de întreținere cu atribuții multiple: începând cu ora 1000 ;
 • Îngrijitor: începând cu ora 1130;
 • Paznic: începând cu ora 1300.

Rezultatele probei practice vor fi afișate la sediul Școlii Gimnaziale “Miron Costin” și pe site-ul școlii, după ora 1500 pentru toate cele trei posturi din concurs.

Proba interviu în data de 03.11.2020:

 • Muncitor de întreținere cu atribuții multiple: începând cu ora 1000 ;
 • Îngrijitor: începând cu ora 1130;
 • Paznic: începând cu ora 1300.

Rezultatele probei interviu și rezultatele finale vor fi afișate la sediul Școlii Gimnaziale “Miron Costin” și pe site-ul școlii, după ora 1500 pentru toate cele trei posturi din concurs.

Rezultatele finale ale concursului vor reprezenta media aritmetică a rezultatelor obținute la cele două probe de concurs.

Eventualele contestații se vor putea depune la sediul instituției pe data de 04.11.2020 până la ora 1200.

  ANUNŢ DE CONCURS

  ANUNŢ DE CONCURS

   

  Școala Gimnazială „Miron Costin”  cu sediul în Galaţi, strada Alba Iulia nr.1-2 Județul Galați  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează, aprobat prin H.G.  nr. 286/2011, modificată și completatăde HG nr 1027/2014

  • Paznic – 1 normă;
  • Îngrijitor – 1 normă;
  • Muncitor de întreținere – 1 normă;

  Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele CONDIȚII GENERALE, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

  b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) are capacitate deplină de exercițiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

  f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • muncitor de întreținere cu atribuții multiple  – 1  normă:
   • nivel studii – minimum 10 clase/școală profesională în domeniul postului;
   • vechime în muncă cel puțin 3 ani;
  • îngrijitor – 1 normă
   • nivel studii – minimum 10 clase/școală profesională în domeniul postului;
   • vechime în muncă cel puțin 3 ani; 
  • paznic  –  1 normă
  • nivel studii: minimum 10 clase/ școală profesională
  • vechime în muncă cel puțin 3 ani;
  • certificat de Calificare profesională (agent de securitate/ pază)

   

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.
  • 02 noiembrie 2020: proba practică, ora 10.00 (defalcat pe ore funcție de numărul de candidați)
  • 03 noiembrie 2020: proba interviu;ora 10.00 (defalcat pe ore funcție de numărul de candidați)
  • 04 noiembrie 2020 contestații;

   

  EXTRAS DIN FIȘA POSTULUI

  Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială „Miron Costin” Galați, str. Alba Iulia, nr 1-2, tel 0236 311932

  Veniturile angajaților Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați plătiți din fonduri publice în luna martie 2020

  Veniturile angajaților Școlii Gimnaziale “Miron Costin” Galați plătiți din fonduri publice în luna martie 2020 conform Legii 153/2017, sunt următoarele:

  pesonal didactic

  personal didactic auxiliar

  personal nedidactic